องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลบ้านมุง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหวลวง (บางส่วน)
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำนเรศวร
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำม่วง
เทศบาลตำบลบ้านมุง น้ำตกขุนห้วยเทิน
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำค้างคาว
เทศบาลตำบลบ้านมุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำนางสิบสอง
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้าพระรถเมรี
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว
เทศบาลตำบลไทรย้อย ถ้ำผาหลวง
เทศบาลตำบลไทรย้อย บ้านผารังหมี