องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
เทศบาลตำบลบ้านมุง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหวลวง (บางส่วน)
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำนเรศวร
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำม่วง
เทศบาลตำบลบ้านมุง น้ำตกขุนห้วยเทิน
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำค้างคาว
เทศบาลตำบลบ้านมุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำนางสิบสอง
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้าพระรถเมรี
เทศบาลตำบลบ้านมุง ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว
เทศบาลตำบลไทรย้อย ถ้ำผาหลวง
เทศบาลตำบลไทรย้อย บ้านผารังหมี
อบต.ชมพู อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อบต.เนินมะปราง บึงน้ำชอน (สระหลวง)
อบต.เนินมะปราง ถ้ำลอด
อบต.เนินมะปราง ถ้ำพระไทรงาม
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เขตห้าล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
อบต.วังยาง อ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี