องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาทราย วัดเขาทราย
เทศบาลตำบลทับคล้อ วิหารวัดทรงธรรม
เทศบาลตำบลทับคล้อ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณเวที วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
อบต.เขาเจ็ดลูก บริษัท อัครารีซอร์ทเซส จำกัด (มหาชน)
อบต.เขาทราย วัดวังแดง
อบต.ทับคล้อ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)
อบต.ท้ายทุ่ง 0
อบต.ท้ายทุ่ง 0
อบต.ท้ายทุ่ง 0
อบต.ท้ายทุ่ง 0
อบต.ท้ายทุ่ง 0