องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสากเหล็ก ลอยกระทงในโบสถ์
อบต.คลองทราย
อบต.วังทับไทร สวนไพบูลย์
อบต.วังทับไทร สวนสมหมาย
อบต.วังทับไทร อ่างเก็บน้ำทุ่งนาหว่าน
อบต.วังทับไทร สวนสมบัติ
อบต.วังทับไทร กลุ่มแปรรูปข้าวและกลุ่มปอเฮ
อบต.หนองหญ้าไทร บึงคลองทราย