องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.หนองหลุม
อบต.บึงบัว วัดปทุมรัตนาราม
อบต.วังโมกข์ บึงพรานอบ