องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองหล่มสัก ถนนคนเดินไทหล่ม
เทศบาลเมืองหล่มสัก สวนดงตาล
เทศบาลเมืองหล่มสัก พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว กลุ่มตีมีดตำบลตาลเดี่ยว
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.น้ำก้อ อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
อบต.น้ำก้อ ฝายใหญ่
อบต.น้ำก้อ ทำเนียบจอมพลป.พิบูลสงคราม
อบต.น้ำก้อ น้ำตกตาดฟ้า
อบต.ช้างตะลูด อ่างเก็บน้ำช้างตะลูด
อบต.ท่าอิบุญ หนองบอน
อบต.ท่าอิบุญ ฝายศรีจันทร์
อบต.น้ำชุน อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อบต.บ้านกลาง ประเพณีบุญบั้งไฟ
อบต.บ้านกลาง งานบวงสรวงเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
อบต.บ้านหวาย วัดโพนชัย
อบต.บ้านหวาย ข้าวสารดำ
อบต.บ้านหวาย อนุสรณ์สถานเมืองราด
อบต.บ้านหวาย โรงเรียนพ่อขุนผาเมือง
อบต.บุ่งน้ำเต้า ถ้ำสมบัติ
อบต.บุ่งน้ำเต้า น้ำตกธารทิพย์
อบต.บุ่งน้ำเต้า ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
อบต.บุ่งน้ำเต้า หอนิทรรศน์นครบาลเพ็ชรบูรณ์
อบต.ปากช่อง สะพานพ่อขุนผาเมืองหรือสะพานห้วยตอง
อบต.ปากช่อง เชิงธรรมชาติภูผาแดง
อบต.ลานป่า กำแพงเมืองโบราณ
อบต.ลานป่า ศาลเจ้าแม่สิงขระเทวี
อบต.ห้วยไร่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขอนแก่น
อบต.ห้วยไร่ หนองฮีใหญ่
อบต.บ้านไร่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 459 ชุมชนบ้านไร่ น่าอยู่
อบต.บ้านโสก ด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (การแสดงแมงตับเต่า)
อบต.ปากดุก