องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ่อไทย อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น
เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ สวนรุกขชาติน้ำตกซับชมภู
อบต.ยางงาม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อบต.หนองไผ่ อ่างคลองยาง
อบต.เพชรละคร บึงกันเจม
อบต.ห้วยโป่ง