องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ่อไทย อ่างเก็บน้ำห้วยจั๊กจั่น
เทศบาลตำบลบัววัฒนา อ่างเก็บน้ำวังประทุม
เทศบาลตำบลบัววัฒนา พระศรีสุคตมหามุนี (พระพุทธรูปองค์ใหญ่วัดวังอ่าง)
เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ สวนรุกขชาติน้ำตกซับชมภู
อบต.ยางงาม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อบต.หนองไผ่ อ่างคลองยาง
อบต.เพชรละคร บึงกันเจม
อบต.ห้วยโป่ง 0
อบต.ท่าด้วง วัดซับตะเคียน
อบต.ท่าด้วง หมอกในหุบเขา
อบต.ท่าด้วง น้ำตกซับตะเคียน
อบต.ท่าด้วง น้ำตกวังยายคง
อบต.วังท่าดี สระโป่งควาย
อบต.วังท่าดี อ่างเก็บน้ำคลองลำกง
อบต.วังท่าดี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองลำกง