องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลซับสมอทอด จุดชมวิว
อบต.บึงสามพัน มณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน
อบต.กันจุ บ.เพชรบูรณ์ การ์เดนอิลล์รีสอร์ท
อบต.ซับไม้แดง วัดซับไพเราะ
อบต.หนองแจง อ่างเก็บน้ำอู่เรือ
อบต.หนองแจง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ่อเดื่อ
อบต.พญาวัง ศูนย์อนุรักษ์กระบือไทย
อบต.พญาวัง วัดป่ากิตติสารวัน
อบต.สระแก้ว ทุ่งทานตะวัน
อบต.สระแก้ว น้ำตกภูเกล็ดแก้ว