องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังโป่ง วัดอรัญญาวาส
อบต.วังโป่ง ถ้ำผาโค้ง
อบต.วังหิน อ่างเก็บน้ำล่องสอดำ
อบต.วังหิน อ่างน้ำขึ้น-น้ำลง
อบต.ซับเปิบ น้ำตกลาดคา
อบต.ซับเปิบ น้ำตกสาละนิน
อบต.ซับเปิบ น้ำตกข่อยา
อบต.ซับเปิบ ผานกนางแอ่น