องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่บ้านพุยางแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
อบต.ป่าไก่ 0
อบต.วังมะนาว อุโบสถ 9 ยอด วัดวังมะนาว
อบต.ดอนทราย เขาถ้ำทะลุ
อบต.ดอนทราย ถำเขาถ่าน