องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บ้านคา วัดพระธาตุเขาน้อย
อบต.บ้านคา น้ำตกซับเตย
อบต.บ้านบึง บางกระม่า
อบต.บ้านบึง บ่อพุน้ำร้อน
อบต.หนองพันจันทร์ แหล่งธรรมชาติ