องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพนมทวน วัดบ้านทวน
เทศบาลตำบลพนมทวน พระปรางค์โบราณ
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ชุมชนบ้านหนองทราย
เทศบาลตำบลรางหวาย หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พระปรางค์สามองค์
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โบราณสถานวัดบ้านน้อย
อบต.พนมทวน วัดลาดขาม
อบต.ดอนตาเพชร พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร
อบต.พังตรุ โบราณสถานโบสถ์เก่าวัดสิงห์ทะยาน
อบต.พังตรุ โบราณสถานวัดพังตรุเหนือ
อบต.พังตรุ โบราณสถานวัดพังตรุใต้
อบต.หนองโรง ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
อบต.หนองโรง เจดีย์ 2 องค์
อบต.หนองโรง วัดเขาจำศีล
อบต.หนองโรง วัดคงคา
อบต.ทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ