องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสระลงเรือ วัดสระลงเรือ
อบต.ดอนแสลบ วัดเขารักษ์
อบต.ดอนแสลบ วัดทิพย์สุคนธาราม