องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง มณฑปหลวงพ่อโหน่ง
เทศบาลตำบลทุ่งคอก นมัสการหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก (พระครูสุวรรณสาธุกิจ)
อบต.ทุ่งคอก วัดทุ่งเข็น
อบต.บางเลน วัดทองประดิษฐ์
อบต.บางเลน วัดใหม่พิบูลย์ผล
อบต.บางเลน วัดท่าเจดีย์
อบต.เนินพระปรางค์ วัดใหม่นพรัตน์
อบต.เนินพระปรางค์ อ่างเก็บน้ำลาดหวายสอ
อบต.บ่อสุพรรณ วัดทับกระดาน
อบต.บ่อสุพรรณ ศาลาหลวงพ่อแช่ม
อบต.หัวโพธิ์ หลวงพ่อหินวัดเกาะแก้ว
อบต.หัวโพธิ์ ศาลพ่อปู่เจ้าแม่ท่าไชย
อบต.ดอนมะนาว วัดดอนมะนาว
อบต.ดอนมะนาว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
อบต.ดอนมะนาว ผักคุณพ่อ สวนคุณแม่
อบต.ดอนมะนาว วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล โรงเจเง็กเช็งหยี่
อบต.ต้นตาล หอชมทุ่ง โอทอปนวัตวิถี
อบต.ต้นตาล วัดสองพี่น้อง
อบต.ต้นตาล สุ่มปลายักษ์
อบต.บางตะเคียน วัดบางซอ
อบต.บางตาเถร วัดไผ่โรงวัว