องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ วัดหนองหลวง
อบต.หนองโพธิ์
อบต.หนองราชวัตร แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร