องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกำแพงแสน พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา
อบต.สระสี่มุม 0
อบต.กระตีบ ร.ร.การบิน
อบต.กำแพงแสน วัดทุ่งกระพังโหม
อบต.กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อบต.สระพัฒนา บ้านหนองเทียมนวัตวิถี
อบต.ห้วยหมอนทอง พิพิธภัณฑ์วัดกำแพงแสน
อบต.ทุ่งกระพังโหม วัดหนองปลาไหล
อบต.ทุ่งขวาง สวนป่าสมุนไพรวัดปลักไม้ลาย
อบต.ทุ่งขวาง เมืองเก่ากำแพงแสน
อบต.ทุ่งบัว วัดนิยมธรรมวราราม