องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางเลน วัดบางเลน
เทศบาลตำบลบางเลน วัดผาสุการาม (วัดใหม่)
เทศบาลตำบลบางเลน วัดชุมนุมศรัทธา (วัดเก่า)
เทศบาลตำบลบางหลวง ตลาดบางหลวง ร.ศ.122
เทศบาลตำบลบางหลวง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
เทศบาลตำบลบางหลวง