องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศาลายา พุทธมณฑล
เทศบาลตำบลศาลายา มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี
เทศบาลตำบลศาลายา อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลศาลายา ถนนอุทยาน
เทศบาลตำบลศาลายา สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร (ช่างสิบหมู่)
อบต.มหาสวัสดิ์ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
อบต.มหาสวัสดิ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อบต.มหาสวัสดิ์ สินค้า OTOP บ้านศาลาดิน กลุ่มข้าวตัง
อบต.ศาลายา คลองมหาสวัสดิ์
อบต.ศาลายา โครงการล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์