องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อุทยานมัจฉา
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อุทยานมัจฉา
เทศบาลตำบลหลักห้า บ้านสวนแช่มชื่น
เทศบาลตำบลหลักห้า หลวงพ่อโต วัดหลัก4ราษฎร์สโมสร
เทศบาลตำบลหลักห้า วัดหนองสองห้อง
เทศบาลตำบลหลักห้า วัดยกกระบัตร
เทศบาลตำบลหลักห้า ศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนวัดยกกระบัตร
เทศบาลตำบลหลักห้า โรงเจ ไท้ เอ็ก ตั๊ว (องค์หลวงพ่อสำเร็จ)
อบต.บ้านแพ้ว วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่
อบต.บ้านแพ้ว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หมู่ที่ 5
อบต.บ้านแพ้ว พิพิธพันธ์พื้นบ้านตำบลบ้านแพ้ว
อบต.หลักสอง วัดกระโจมทอง
อบต.อำแพง พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
อบต.อำแพง วัดสุนทรสถิต(อำแพง)