องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ชายหาดบ้านสนปากคลอง
อบต.บางสะพาน ชายทะเลบ้านปากคลอง
อบต.บางสะพาน ชายทะเลวัดต้นตาล
อบต.ช้างแรก อ่างเก็บน้ำช้างแรก
อบต.ไชยราช สวนน้ำเขาโพธิ์ แอนด์ รีสอร์ท
อบต.ไชยราช