องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่
เทศบาลตำบลการะเกด ศาลต้นไทร
เทศบาลตำบลการะเกด อ่างเก็บน้ำ
อบต.เขาพระบาท ตามรอยพระพุทธบาทในชุมชนเขาพระบาท
อบต.ไสหมาก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6
อบต.ไสหมาก OTOP นวัตวิถี บ้านท่าน้ำนอง
อบต.เชียรใหญ่ วัดเขาแก้ววิเชียร
อบต.แม่เจ้าอยู่หัว ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
อบต.แม่เจ้าอยู่หัว วัดแม่เจ้าอยู่หัว