องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าศาลา หาดท่าสูง (สวนสน)
อบต.ท่าศาลา หาดสระบัว
อบต.ท่าศาลา หาดด่านภาษี
อบต.ท่าศาลา หาดแสงทอง
อบต.ท่าศาลา สวนป่าชายเลน
อบต.โพธิ์ทอง กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง