องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ชุมทางรถไฟเขาชุมทอง
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง เขาชุมทอง
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง วัดเทพมงคล
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ถ้ำพระราหู - วัดเทพพนมเชือด
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ น้ำตกแม่เศรษฐี
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โบราณสถานวัดเขาน้อย
เทศบาลตำบลหินตก ฝายชะลอน้ำคลองพุดหง
เทศบาลตำบลหินตก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฝายพุดหง
เทศบาลตำบลหินตก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550
เทศบาลตำบลหินตก วัดคีรีรัตนาราม
เทศบาลตำบลหินตก วัดศรีพิบูลย์
เทศบาลตำบลหินตก วัดคูหาสันตยาราม
อบต.ร่อนพิบูลย์ น้ำตกวังศิลารักษ์
อบต.ร่อนพิบูลย์ ทะเลหมอก เขารามโรม
อบต.ร่อนพิบูลย์ น้ำตกแม่เศรษฐี
อบต.เสาธง สระน้ำ(บึงตะลึง)
อบต.เสาธง บ่อนชนโค
อบต.เสาธง โบราณสถานวัดสระเรียง
อบต.หินตก น้ำตกคลองทองนางโยน
อบต.หินตก วัดถลุงทอง