องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ถ้ำพรรณรา พระพุทธไสยาสน์(วัดถ้ำทองพรรณรา)
อบต.คลองเส แหล่งน้ำทุ่งจูด
อบต.ดุสิต วัดถ้ำกัลยาณมิตร
อบต.ดุสิต เขตอนุรักษ์เกาะลอยน้ำผุด