องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ทุ่งโพธิ์ ศิลาหุบเขาช่องคอย
อบต.นาหมอบุญ อนุสรณ์สถานอ่าวศรีเมือง
อบต.ควนหนองคว้า
อบต.บ้านชะอวด ควนศรีไท