องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาพนม ศาลเจ้าแม่เขาพนม
อบต.เขาดิน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องแก่งคลองพอถาก
อบต.โคกหาร น้ำตกโตน
อบต.โคกหาร อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
อบต.หน้าเขา ถ้ำวิมารเมฆ
อบต.หน้าเขา ยอดเขาพนมเบญจา
อบต.หน้าเขา ควนนางนอน
อบต.หน้าเขา ซากหอยฟอสซิล
อบต.หน้าเขา น้ำผุดคลองหยิก
อบต.หน้าเขา น้ำตกต้นหาร
อบต.หน้าเขา อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
อบต.หน้าเขา ควนน้ำค้าง