องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ ชุมชนเมืองเก่า
อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะรอก
อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะไหง
อบต.เกาะลันตาใหญ่ ถ้ำเขาไม้แก้ว
อบต.เกาะลันตาใหญ่ หาดคลองนิน
อบต.เกาะลันตาใหญ่ หาดเกาะปอ