องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ ชุมชนเมืองเก่า
อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะรอก
อบต.เกาะลันตาใหญ่ เกาะไหง
อบต.เกาะลันตาใหญ่ ถ้ำเขาไม้แก้ว
อบต.เกาะลันตาใหญ่ หาดคลองนิน
อบต.เกาะลันตาใหญ่ หาดเกาะปอ
อบต.เกาะลันตาใหญ่ น้ำตกพรุบอน
อบต.เกาะลันตาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
อบต.เกาะลันตาใหญ่ ประเพณีลอยเรือชาวไทยใหม่
อบต.เกาะลันตาใหญ่ วิถีชีวิตชาวเลสังกาอู้
อบต.ศาลาด่าน หาดแหลมคอกวาง
อบต.ศาลาด่าน หาดคลองโขง
อบต.ศาลาด่าน ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านทุ่งหยีเพ็ง
อบต.ศาลาด่าน หาดคลองดาว(โล๊ะบาหรา)
อบต.ศาลาด่าน หาดพระแอะ
อบต.เกาะกลาง เขาร่าปูเล - เขาร่าปูดอน
อบต.เกาะกลาง หาดป่าทุ่งทะเล
อบต.เกาะกลาง หาดอ่าวจ้าวอูฐ
อบต.เกาะกลาง หาดช่องเภา
อบต.คลองยาง ป่าชายเลนบ้านคลองยาง
อบต.คลองยาง ถ้ำเขาขวาก
อบต.เกาะลันตาน้อย เกาะตะละเบง
อบต.เกาะลันตาน้อย บ้านโบราณแต้แหล็ง
อบต.เกาะลันตาน้อย หาดหลังสอด