องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา น้ำตกหินเพิง
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเล
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา น้ำพรุร้อนพรุเตียว
เทศบาลตำบลทรายขาว บ่อน้ำผุดบ้านหัวหิน ตำบลทรายขาว
เทศบาลตำบลทรายขาว ทะเลบ่อมะม่วง
อบต.คลองท่อมเหนือ น้ำตกร้อนสะพานยูง
อบต.คลองท่อมเหนือ สระมรกต
อบต.พรุดินนา แหล่งโบราณคดีควนหวายแดง
อบต.พรุดินนา บ่อน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
อบต.ห้วยน้ำขาว บ่อน้ำพุร้อนเค็ม
อบต.คลองท่อมใต้ วัดคลองท่อม
อบต.คลองท่อมใต้ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
อบต.คลองท่อมใต้ ค่ายทหารกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15