องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่านา น้ำตกแล่งหิน
อบต.ท่านา น้ำตกหินลาด
อบต.ท่านา บ่อน้ำร้อนบ้านบางพาง
อบต.ท่านา น้ำตกลำรู่
อบต.เหมาะ แกรด์แคนยอนบ้านสะพานเสือ(ภูผาทราย) ม.3 ต.เหมาะ
อบต.เหมาะ หนองน้ำค้าวคาว
อบต.เหมาะ น้ำตกแสงทอง
อบต.เหล ภูตาจอ
อบต.เหล วัดนารายณิการาม
อบต.เหล น้ำตกโตนต้นหมาก