องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ศาลเจ้าท่าเรือ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง
เทศบาลตำบลศรีสุนทร อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
เทศบาลตำบลศรีสุนทร โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม
เทศบาลตำบลเชิงทะเล วัดเชิงทะเล
เทศบาลตำบลเชิงทะเล สำนักสงฆ์สมภารงอ
เทศบาลตำบลเชิงทะเล ศาสเจ้าส่ามอ๋องหู้
เทศบาลตำบลเชิงทะเล ศาสเจ้าลิ่มไท้ซู้
เทศบาลตำบลเชิงทะเล ลานคนเดินเที่ยวเพลินเชิงเล
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี วัดม่วงโกมารภัจจ์
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี วัดพระทอง
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี บ้านท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี วัดพระนางสร้าง
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี พิพิธภัณฑ์เลียบ ชนะศึก
เทศบาลตำบลป่าคลอก เกาะนาคาน้อย
เทศบาลตำบลป่าคลอก ท่าเทียบเรือ อ่าวปอแกรนด์ มารีนา
เทศบาลตำบลป่าคลอก หาดยามู
เทศบาลตำบลป่าคลอก น้ำตกบางแป
เทศบาลตำบลป่าคลอก ท่าเทียบเรืออ่าวปอ
เทศบาลตำบลป่าคลอก หาดท่าหลา
เทศบาลตำบลป่าคลอก ท่าเทียบเรือบางโรง
อบต.เชิงทะเล หาดสุรินทร์
อบต.เชิงทะเล ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก
อบต.เชิงทะเล หาดลายัน
อบต.เชิงทะเล หาดบางเทา
อบต.เชิงทะเล มัสยิดมูร์การ่มบ้านบางเทา
อบต.เทพกระษัตรี ทุ่งถลางชนะศึก (โคกชนะพม่า)
อบต.เทพกระษัตรี วัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน)
อบต.เทพกระษัตรี น้ำตกโตนไทร
อบต.เทพกระษัตรี