องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านใต้ น้ำตกธารเสด็จ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ น้ำตกธารประเวศ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ อ่าวศรีกันตัง
เทศบาลตำบลบ้านใต้ อ่าวธารเสด็จ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ อ่าวท้องในปาน
เทศบาลตำบลบ้านใต้ น้ำตกธารประพาส
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ป่าเกาะพะงัน
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ชายทะเลอ่าวหาดริ้นนอก
เทศบาลตำบลเกาะพงัน อ่าวในวก เกาะพะงัน
เทศบาลตำบลเกาะพงัน น้ำตกแพง
เทศบาลตำบลเกาะเต่า อ่าวโฉลกบ้านเก่า
เทศบาลตำบลเกาะเต่า หาดทรายรี
เทศบาลตำบลเกาะเต่า เกาะนางยวน
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน หาดขวด
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน แหลมสน เกาะราฮัม
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน หาดสลัด
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ร้าน 360 องศา
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน หาดหินงาม
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน หาดหินกอง
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน หาดยาว
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน สินค้า OTOP
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน หาดโฉลกหลำ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ศาลเจ้าแม่กวนอิม