องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านใต้ น้ำตกธารเสด็จ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ น้ำตกธารประเวศ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ อ่าวศรีกันตัง
เทศบาลตำบลบ้านใต้ อ่าวธารเสด็จ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ อ่าวท้องในปาน
เทศบาลตำบลบ้านใต้ น้ำตกธารประพ