องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพุมเรียง อนุสรณ์ศรีบางภัย
เทศบาลตำบลพุมเรียง เกาะเสม็ด
เทศบาลตำบลพุมเรียง ชายหาดแหลมโพธิ์
เทศบาลตำบลตลาดไชยา เจดีย์วัดหลง
เทศบาลตำบลตลาดไชยา พิพิธภัณธ์พื้นบ้าน
อบต.เลม็ด สวนโมกขพลาราม
อบต.ปากหมาก นำตกโดนเรือบิน
อบต.ปากหมาก จุดชมวิวและคูดอกบัวผุด
อบต.ปากหมาก บ่อน้ำร้อน
อบต.ปากหมาก น้ำตกเวียงชัย
อบต.ป่าเว วัดเดิมเจ้า
อบต.ป่าเว วัดเววน
เทศบาลตำบลเวียง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
เทศบาลตำบลเวียง สวนน้ำตาไท (สระน้ำประมง)
เทศบาลตำบลเวียง เขาสายหมอ
เทศบาลตำบลเวียง ป่าพรุชุม
เทศบาลตำบลเวียง หน้าลา (จุดชมวิว)
เทศบาลตำบลเวียง ถ้ำพระพุทธบาท บ่อเจ็ดแห่ง
เทศบาลตำบลเวียง วัดศรีเวียง
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร