องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพุมเรียง ชายหาดแหลมโพธิ์
เทศบาลตำบลพุมเรียง อนุสรณ์ศรีบางภัย
เทศบาลตำบลพุมเรียง เกาะเสม็ด
เทศบาลตำบลตลาดไชยา เจดีย์วัดหลง
เทศบาลตำบลตลาดไชยา พิพิธภัณธ์พื้นบ้าน
อบต.ทุ่ง วัดชมพูพนัส
อบต.ทุ่ง วัดไตรรัตนากร (วัดตะเคียน)
อบต.ทุ่ง วัดจำปา
อบต.เลม็ด สวนโมกขพลาราม
อบต.ปากหมาก จุดชมวิวและคูดอกบัวผุด
อบต.ปากหมาก นำตกโดนเรือบิน
อบต.ปากหมาก น้ำตกเวียงชัย
อบต.ปากหมาก บ่อน้ำร้อน
อบต.ป่าเว ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองผักหนาม
อบต.ป่าเว วัดเววน
อบต.ป่าเว วัดเดิมเจ้า
เทศบาลตำบลเวียง วัดศรีเวียง
เทศบาลตำบลเวียง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
เทศบาลตำบลเวียง สวนน้ำตาไท (สระน้ำประมง)
เทศบาลตำบลเวียง เขาสายหมอ
เทศบาลตำบลเวียง ป่าพรุชุม
เทศบาลตำบลเวียง หน้าลา (จุดชมวิว)
เทศบาลตำบลเวียง ถ้ำพระพุทธบาท บ่อเจ็ดแห่ง
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร