องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เขาถ่าน บ่อน้ำร้อน
อบต.ท่าเคย อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ