องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าเรือ ฝายชลประทาน หมู่ที่ 3
อบต.ท่าเรือ บ่อน้ำร้อนบ้านเขาพลู
อบต.ท่าเรือ สระบัว
อบต.นาใต้ สวนป่าชุมชนบ้านคลองยา
อบต.ทรัพย์ทวี วัดควนท่าแร่