องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ล่องแพพะโต๊ะ
อบต.พะโต๊ะ ล่องแพพะโต๊ะ
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกห้วยขอน
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกเหวเตย
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกคลองหรั่ง
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกเหวม่วง
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกปะติมะ
อบต.ปังหวาน บ่อน้ำร้อน
อบต.ปังหวาน น้ำตกเขาไก่แจ้
อบต.ปังหวาน น้ำตกเหนือเหว
อบต.ปากทรง น้ำตกเหวพูลหนัง และน้ำตกเหวตาจันทร์
อบต.ปากทรง น้ำตกเหวเตย
อบต.ปากทรง สวนสาธารณะพ่อตาหินช้าง
อบต.ปากทรง น้้ำตกทับขอน
อบต.ปากทรง ล่องแก่งบกไฟ - หินช้าง
อบต.ปากทรง จุดชมวิว 4 ทะเล (ภูเขานมสาว)
อบต.ปากทรง น้ำตกเหวโหลม
อบต.พระรักษ์ น้ำตกสันสีหมอก
อบต.พระรักษ์ น้ำตกคลองเงิน
อบต.พระรักษ์ น้ำตกจำปุย