องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ล่องแพพะโต๊ะ
อบต.พะโต๊ะ ล่องแพพะโต๊ะ
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกห้วยขอน
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกเหวเตย
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกคลองหรั่ง
อบต.พะโต๊ะ น้ำตกเหวม่วง
อบต.