องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสทิงพระ หาดมหาราช
อบต.คลองรี เกาะคำเหียง
อบต.คลองรี แพประชารัฐ ต.คลองรี
อบต.คลองรี วัดท่าคุระ
อบต.คูขุด อุทยานนกน้ำคูขุด
อบต.จะทิ้งพระ ชายหาดจะทิ้งพระ
อบต.จะทิ้งพระ สถานีผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม
อบต.ท่าหิน ทุ่งหญ้าทะเลสาบ
อบต.บ่อแดง หาดแสนสุข
อบต.วัดจันทร์ ทะเลตำบลวัดจันทร์
อบต.วัดจันทร์ บ่อโด
อบต.วัดจันทร์ โบราณสถานวัดจันทร์
อบต.สนามชัย ชายหาดตำบลสนามชัย,ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
อบต.ชุมพล วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
อบต.ชุมพล สำนักสงฆ์เขาเศรษฐี
อบต.ชุมพล สำนักสงฆ์นาเปล
อบต.ชุมพล วัดนางเหล้า
อบต.ชุมพล ชายทะเลชุมพล
อบต.ชุมพล ถ้ำขุด (เขาคูหา)
อบต.ดีหลวง วัดต้นเลียบ
อบต.ดีหลวง วัดชะแม
อบต.ดีหลวง วัดดีหลวง
อบต.ดีหลวง กลุ่มเครื่องแกงบ้านชะแม
อบต.ดีหลวง วัดชะลอน
อบต.ดีหลวง หาดดีหลวง
อบต.ดีหลวง กลุ่มอาชีพ กลุ่มศิลปะปูนปั้นและหัตกรรม
อบต.ดีหลวง ศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์
อบต.ดีหลวง กลุ่มกาละแมบ้านชะแม