องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปากแตระ ตลาดน้ำชายเลปากแตระ
เทศบาลตำบลปากแตระ ชายหาดปากแตระ
เทศบาลตำบลบ่อตรุ วัดพระเจดีย์งาม
เทศบาลตำบลบ่อตรุ วัดสีหยัง
เทศบาลตำบลบ่อตรุ สวนสุขภาพพังจันทร์
เทศบาลตำบลบ่อตรุ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ