องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปากแตระ ตลาดน้ำชายเลปากแตระ
เทศบาลตำบลปากแตระ ชายหาดปากแตระ
เทศบาลตำบลบ่อตรุ วัดพระเจดีย์งาม
เทศบาลตำบลบ่อตรุ วัดสีหยัง
เทศบาลตำบลบ่อตรุ สวนสุขภาพพังจันทร์
เทศบาลตำบลบ่อตรุ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ส่วนป่าทักษิณ)
เทศบาลตำบลระโนด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์
เทศบาลตำบลระโนด ตลาดน้ำริมคลองระโนด
เทศบาลตำบลระโนด ธารินทร์โฮเตล
อบต.ระโนด หาดปากบางระโนด
อบต.ระวะ หาดระวะ
อบต.คลองแดน ตลาดริมน้ำคลองแดน
อบต.แดนสงวน ไม่มี
อบต.แดนสงวน ไม่มี
อบต.แดนสงวน ไม่มี
อบต.แดนสงวน ไม่มี
อบต.ตะเครียะ วัดวารีปราโมกข์
อบต.บ้านขาว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
อบต.พังยาง พิพิธภัณฑ์ตำบลพังยาง
อบต.พังยาง ศูนย์การเรียนรู้ปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสาน (สวนรุ้งตะวัน)
อบต.พังยาง รูปปั้นตาหลวงตุด วัดสามี
อบต.วัดสน วัดโพธิ์ (แค่)