องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าแพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอท่าแพ