องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นิคมพัฒนา วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง7)
อบต.ปาล์มพัฒนา น้ำตกวังใต้หนาน
อบต.ปาล์มพัฒนา พิพิธภัณฑ์รากไม้
อบต.ปาล์มพัฒนา ถ้ำภูผาเพชร
อบต.ปาล์มพัฒนา ถ้ำเจ็คคต