องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองกันตัง บ้านพักพระยารัษฎาฯ
เทศบาลเมืองกันตัง ต้นยางต้นแรกของประเทศไทย
เทศบาลเมืองกันตัง สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำตรัง
เทศบาลเมืองกันตัง สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์
อบต.วังวน ป่าสักรีสอร์ท
อบต.เกาะลิบง