องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลตะโหมด จุดชมวิวควนตาคม
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง น้ำตกโตนใต้
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง น้ำตกหม่อมจุ้ย
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง น้ำตกหินลาด
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ น้ำตกลาดเตย