องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปากพะยูน พระนอน วัดรัตนารม
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อ่าวบางเตง
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน วัดพระนอน
อบต.ฝาละมี หาดทอง
อบต.เกาะหมาก หมู่เกาะสี่เกาะห้า