องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ มูลนิธิศาลเจ้าเทพเกษตรบางแก้ว
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต
เทศบาลตำบลบางแก้ว ธารน้ำหูแร่
อบต.นาปะขอ ตลาดน้ำบ้านปากพล