องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ ๗
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ วัดศรีมหาโพธิ์ หรือวัดใหม่
เทศบาลตำบลนาประดู่ วัดช้างให้
เทศบาลตำบลนาประดู่ น้ำตกทรายขาว
อบต.ควนโนรี วัดช้างไห้
อบต.โคกโพธิ์ วังล้อรีเวอร์
อบต.นาประดู่ พรุจงเปือย
อบต.บางโกระ วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)
อบต.ปากล่อ น้ำตกโผงโผง
เทศบาลตำบลมะกรูด วัดมะกรูด
อบต.ทรายขาว มัสยิดบ้านควนลังงา (มัสยิดโบราณ)
อบต.ทรายขาว อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
อบต.ทรายขาว วัดทรายขาว
อบต.ทรายขาว ผาพญางู
อบต.ทรายขาว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อบต.ท่าเรือ ป่าชุมชน
อบต.ท่าเรือ พืชสวนผสมนายชะอ้อน
อบต.ทุ่งพลา เขาพระเณร
อบต.ทุ่งพลา ห้วยวังไทร
อบต.ทุ่งพลา วัดอรัญวาสิการาม
อบต.ทุ่งพลา วัดพลานุภาพ
อบต.ป่าบอน บ้านสวนประมงอาสา
อบต.ป่าบอน ถนนในตำบลป่าบอน สาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5
อบต.ป่าบอน สระกักเก็บน้ำบ้านนาค้อเหนือ